Членство в Еколтава

Розмір пожертви
350
3500
0
Спосіб платежу
Liqpay оплата через електронний гаманець
Liqpay оплата через Приват24
Ваші дані
Вкажіть ваше ім'я
Ваш рік народження
Будь ласка, залиште ваш телефон
Додайте будь ласка посилання на себе у соціальних мережах

Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі - Оферта) адресована невизначеному колу осіб – фізичним та юридичним особам (надалі – Благодійник), що є відвідувачами сайту в мережі Інтернет: https://www.ekoltava.org (https://www.ekoltava.org), і є офіційною і публічною пропозицією Громадська організація суспільний проєкт "Еколтава" (38937033 38937033), в особі Director Цигрик Марина Олександрівна, яка діє на підставі Статуту ГО СП «Еколтава», укласти договір про надання благодійної пожертви (надалі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

 

1. Терміни та визначення

1.1. Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція ГО СП «Еколтава», розміщена на Сайті, про надання благодійної пожертви, адресована необмеженому колу осіб, у тому числі Благодійнику.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій із здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ГО СП «Еколтава» через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування грошових коштів на банківський розрахунковий рахунок ГО СП «Еколтава».

1.3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність ГО СП «Еколтава» для наступного використання для досягнення цілей ГО СП «Еколтава», передбачених Статутом або програмами ГО СП «Еколтава», відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту ГО СП «Еколтава» та цього Договору.

1.4. Благодійник – дієздатна фізична чи юридична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична та/або юридична особа, яка акцептувала Оферту.

2. Предмет договору

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність ГО СП «Еколтава» грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на здійснення статутної діяльності ГО СП «Еколтава», в тому числі (але не виключно) з надання благодійної допомоги обдарованим дітям, дітям з інвалідністю, дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування, дітям учасників операції об'єднаних сил (ООС / АТО) та вимушених переселенців, дітям, які проживають у зоні військового конфлікту на сході України, в рамках програм ГО СП «Еколтава» та проектів у сфері культури, освіти, охорони здоров'я, духовного і фізичного розвитку особистості відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2.2. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.

2.3. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною зі сторін цього Договору.

3. Акцепт

3.1. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, розуміє та погоджується з тим, що пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом ГО СП «Еколтава», з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу mr.miller.sergey@gmail.com. Крім того, Благодійник у повній мірі усвідомлює та згоден з предметом Договору щодо мети публічного збору пожертв та права ГО СП «Еколтава» використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати ГО СП «Еколтава», у розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

3.2. Благодійник та ГО СП «Еколтава», керуючись ст.ст. 207, 639, 641, 642 Цивільного кодексу України, ст.ст. 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не має наслідком його недійсність.

4. Права та обов’язки ГО СП «Еколтава»

4.1. ГО СП «Еколтава» має право:

- отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору;

- за погодженням із Благодійником змінювати напрямки використання пожертви, крім використання пожертви в рамках одного цільового призначення, тобто однієї благодійної програми, у випадках, зазначених у ч. 8.3. розділу 8 цього Договору;

- без погодження із Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати ГО СП «Еколтава», у розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4.2. ГО СП «Еколтава» зобов’язаний:

- щорічно в електронному вигляді розміщувати звіти про використання пожертв на Сайті ГО СП «Еколтава» за посиланням: https://www.ekoltava.org;

- використовувати отримані пожертви виключно для досягнення цілей, передбачених Статутом ГО СП «Еколтава».

5. Права Благодійника

Благодійник має право:

- здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви;

- у встановленому законом порядку змінити бенефіціарів (отримувачів) благодійної пожертви у разі порушення цілей, строків та порядку використання такої пожертви або її частини відповідно до умов цього Договору.

6. Місце проведення публічного збору коштів

Публічний збір Благодійної пожертви здійснюється на території будь- якої країни світу. Безпосередня діяльність ГО СП «Еколтава» щодо публічного збору пожертв за даним Договором проводиться за місцезнаходженням ГО СП «Еколтава».

7. Строк збору пожертв

Публічний збір пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший строк не буде визначено ГО СП «Еколтава».

8. Порядок використання благодійних пожертв

8.1. Використання зібраних за даним Договором Благодійних пожертв проводиться відповідно до цілей благодійної діяльності ГО СП «Еколтава».

8.2. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб.

8.3. Благодійник надає згоду на використання благодійної пожертви в рамках її цільового призначення, тобто в рамках однієї благодійної програми. У разі закриття чи неактуальності збору коштів на окремий проект, благодійну акцію чи благодійний захід, що діє в рамках конкретної благодійної програми, Благодійник надає згоду на використання ГО СП «Еколтава» благодійної пожертви на реалізацію іншого проекту, благодійної акції чи благодійного заходу, що діє в рамках цієї ж благодійної програми, без додаткового погодження з Благодійником.

8.4. Зміна цілей та порядку використання благодійної пожертви можлива за згодою Благодійника або його правонаступників, а також на підставі рішення суду чи в інших випадках, визначених законом, крім випадків, зазначених у ч. 8.3. розділу 8 цього Договору.

8.5. Отримані ГО СП «Еколтава» пожертви можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України.

8.6. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

9. Порядок загального доступу до фінансових звітів ГО СП «Еколтава»

9.1. Доступ до фінансових звітів ГО СП «Еколтава» здійснюється шляхом щорічного їх розміщення ГО СП «Еколтава» на Сайті в електронному вигляді.

9.2. Інша інформація може надаватися ГО СП «Еколтава» у порядку та в строки передбачені законодавством України.

10. Інші умови

10.1. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних із перерахуванням та зарахуванням Благодійної пожертви, несе Благодійник.

10.2. Благодійник шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений та згоден з умовами Додатку № 1 до цього Договору щодо збирання та обробки персональних даних.

10.3. Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті ГО СП «Еколтава» та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана ГО СП «Еколтава» для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, ГО СП «Еколтава» зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (виключно за його додатковою згодою) ГО СП «Еколтава» в засобах масової інформації, на сайті ГО СП «Еколтава» або його соціальних мережах.

11. Місцезнаходження та банківські реквізити

Громадська організація суспільний проєкт "Еколтава"

ЄДРПОУ 38937033

Полтава, 36000 Дружби 5

https://www.ekoltava.org mr.miller.sergey@gmail.com

АТ КБ 'ПриватБанк'

р/р

Director #LEGAL_FAC

Погоджусь з договором оферти Переглянути договір оферти

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ на збір, обробку та використання персональних даних

Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійної пожертви Громадська організація суспільний проєкт "Еколтава", відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», свідомо та добровільно надаю Громадська організація суспільний проєкт "Еколтава" ГО СП «Еколтава», свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, з метою реалізації відносин в сфері благодійної діяльності, залучення фізичних осіб до Благодійництва відповідно до законодавства України, Статуту та інших локальних актів ГО СП «Еколтава» в обсязі, необхідному для реалізації наведеної мети обробки персональних даних.

Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних». Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.

Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений (-а) про цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Також повідомляємо, що відповідно до ст. 2 ЗУ «Про захист персональних даних» обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.

Погоджуюсь на обробку персональних даних Переглянути договір
Перенаправлення на безпечну сторінку платежу...

Ставши Другом-героєм ти отримуєш:

 • знижки в кав’ярнях та магазинчиках наших партнерів.
 • доступ до закритих крутих вечірок.
 • змогу покращити свій інгліш на спікінг клабах (іноді навіть з носіями мови).
 • запрошення на наші заходи та кінопокази.
 • можливість приймати участь у марафонах
 • прикольні листіки від нас на свята.

Вартість: 350 грн за рік

 

Ставши Партнером-героєм ти отримуєш:

 • змогу долучитися до створення екологічних проєктів та соціальних ініціатив Еколтави.
 • рекламу вашого закладу як партнера Еколтави на нашому сайті та платформах у ЗМІ.
 • наліпку від Еколтави «Екогерої» (яку можна розмістити у вашому закладі), що буде позиціювати вас, як соціально-відповідальний бізнес, який сприяє впровадженню еко рішень.
 • стильні інформаційні матеріали у вигляді, плакатів та наліпок.
 • проведення спільних подій у ваших закладах.
 • висвітлення роботи вашого закладу у наших соціальних мережах.

Вартість: 3500 грн за рік

Кошти зі сплачених членських внесків будуть спрямовані на створення, друк і розміщення соціальних банерів у м. Полтава, друк дрібної поліграфії (листівок, наліпок) на екологічну тематику, створення екологічних роликів, організацію публічних заходів для членів та прихильників ГО “Еколтава”, адвокаційних кампанії, які мають на меті вирішення актуальних екологічних проблем на Полтавщині.

Фінансова пітримка допоможе нам не бути залежними від грантів. У кінці кожного року ми публічно звітуємося про використання коштів. Пожертвування не підлягають поверненню.

Можлива оплата Visa/Mastercard: